นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย | นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุง ณ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2563

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) มีผลบังคับใช้กับการรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย (ที่กำหนดไว้ในที่นี้ต่อไป) ที่เกิดจากสินค้าและ / หรือบริการ ซึ่งเสนอโดยบริษัท Clarins จำกัดและ / หรือบริษัทเซ็นทรัลเทรดดิ้ง ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย (เรียกรวมกันว่า“ Clarins”) ตลอดจนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัท Clarins จำกัด ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ www.clarins.com ด้วย

1. ข้อกำหนดทั่วไป

 • 1.1 คำชี้แจงนโยบายนี้ได้กำหนดข้อมูลเกี่ยวกับภาระหน้าที่และนโยบายของ Clarins ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย โดย Clarins รับรองว่าจะใช้ความพยายามตามสมควรในการปรับใช้หลักการและกระบวนการที่สามารถปฏิบัติได้เพื่อการดำเนินการซึ่งกำหนดไว้ในนี้
 • 1.2 เจ้าหน้าที่ของ Clarins คณะผู้บริหาร และสมาชิกจะใช้ความพยายามตามสมควร เพื่อคำนึงถึงความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ทั้งหมดที่รวบรวมและ / หรือจัดเก็บและ / หรือเปิดเผยและ / หรือใช้งานสำหรับหรือในนามของ Clarins โดย Clarins จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าการรวบรวมและ / หรือการจัดเก็บและ / หรือการเปิดเผยและ / หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย Clarins กระทำในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นไปตามพระราชบัญญัติและนโยบายนี้
 • 1.3 การมีปฏิสัมพันธ์กับเรา การส่งข้อมูลให้เรา หรือลงทะเบียนสำหรับสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่เราเสนอให้นั้น ท่านตกลงและยินยอมให้ Clarins ตลอดจนผู้แทนที่เกี่ยวข้องและ / หรือตัวแทน ("ตัวแทน") (เรียกรวมในที่นี้ว่า "Clarins", "พวกเรา", "เรา" หรือ "ของพวกเรา") ทำการรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Clarins และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ตามลักษณะที่กำหนดไว้คำชี้แจงนโยบายนี้
 • 1.4 นโยบายนี้เป็นส่วนเสริม แต่ไม่ได้มีขึ้นเพื่อทดแทนและแทนที่ความยินยอมอื่นใดที่ท่านอาจเคยให้ไว้ในอดีตแก่เราในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และความยินยอมของท่านในที่นี้เป็นการให้สิทธิแก่เราที่มีอยู่ตามกฎหมาย ในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • 1.5 สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ คำสั่งที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019)"ข้อมูลส่วนบุคคล" จะหมายถึง ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม ที่เกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายที่สามารถระบุตัวตนได้ จากข้อมูลนั้น หรือ จากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่เรามีหรืออาจจะเข้าถึงได้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหมายความรวมถึง ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในความครอบครองของ Clarins หรือที่จะถูกรวบรวมโดย Clarins ในอนาคต

 

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูล

 • 2.1 ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิร้องขออย่างถูกต้องเพื่อการเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านนั้น และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ในความครอบครองและควบคุมของ Clarins Clarins มีหน้าที่จัดส่งและ / หรือแก้ไขข้อมูลภายใน 30 วัน ในลักษณะตามขั้นตอนมาตรฐานที่ระบุไว้ในนี้ต่อไป
 • 2.2 ตามพระราชบัญญัติ Clarins ได้จัดตั้งกระบวนการสำหรับการรับและตอบข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้แน่ใจว่า Clarins ได้รับข้อร้องเรียนและข้อสงสัยของท่าน โปรดติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของ Clarins โทร 02-2297000 ต่อ 8116 วันจันทร์ถึงศุกร์ 10:00-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุด)
 • 2.3 โปรดทราบว่า หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกจัดส่งให้แก่เราโดยบุคคลที่สาม (เช่น สมาชิกผ่านกระบวนการอ้างอิง) ท่านต้องทำการติดต่อบุคคลเหล่านั้นเพื่อสอบถาม ร้องเรียน รวมทั้ง เข้าถึงและแก้ไขให้ Clarins ในนามของท่าน
 • 2.4 หากท่านไม่ประสงค์ให้ Clarins ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ถึง 3.4 หรือหากท่านไม่ต้องการรับสื่อส่งเสริมการขายจาก Clarins ท่านสามารถดำเนินการยกเลิกได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Clarins ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2
 • 2.5 คำขอของท่านจะได้รับการดำเนินการภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตามอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการตอบสนองต่อความต้องการของท่านในกรณีที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่

 

3. คำชี้แจงการปฏิบัติ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม:

 • 3.1 ในส่วนของกิจกรรมของแต่ละวันนั้น Clarins อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าน ผ่านวิธีการต่างๆ รวมถึงผ่านเว็บไซต์ของเรา แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน เคาน์เตอร์ค้าปลีก และกิจกรรมทางการตลาด เช่น การจัดแสดงโดยเดินทางไปตามที่ต่างๆ และในรูปแบบต่างๆ โดย Clarins เป็นครั้งคราว ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้:
  • ชื่อ (ชื่อและนามสกุล);
  • ที่อยู่ที่ต้องการให้ติดต่อทางไปรษณีย์;
  • หมายเลขโทรศัพท์ (รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่);
  • หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน
  • ที่อยู่อีเมล์
  • รายละเอียดบัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต
  • เพศ
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
  • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
  • ที่อยู่ IP
  • วันเกิด
  • ภาพถ่ายและภาพ และ
  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านให้ไว้

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • 3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวถึงข้างต้นในข้อ 3.1 ถูกเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์การสมัครและการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของท่าน และเพื่อยืนยันในกรณีที่ท่านมีสิทธิ์ได้รับส่วนลด สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการวิจัยและการวิเคราะห์การตลาด สำหรับการตลาดทางตรงผ่านเสียง ข้อความ ส่งอีเมล์ ส่งจดหมายโดยตรงและข้อความโทรสาร รวมทั้งสำหรับวัตถุประสงค์ในการชำระเงินและ / หรือการควบคุมเครดิต เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือบริการของเราซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อท่าน เพื่อตอบคำถามและข้อเสนอแนะ รวมถึงการรักษาและการอัพเดตรายละเอียดการเป็นสมาชิกของท่าน ตลอดจนเพื่อให้บริการส่วนตัวแก่ท่าน และเพื่อให้เราสามารถพัฒนา ส่งมอบและปรับปรุงสินค้า บริการ เนื้อหาและโฆษณาของเรา เพื่อการจัดการดูแลเว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านกับเรา และแจ้งให้ท่านทราบถึงพัฒนาการใหม่ การให้บริการ โปรโมชั่นของ Clarins และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราเกี่ยวข้องด้วย

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • 3.3 ในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่อธิบายไว้ข้างต้น Clarins อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทของ Clarins เป็นครั้งคราว
 • 3.4 โดยไม่ทำให้เสื่อมเสียจากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น Clarins อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:
  • หน่วยงานกำกับดูแลและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
  • ทนายความ
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี
  • ผู้ให้บริการภายนอกและที่ปรึกษา
  • บริษัทบัตรเครดิต บัตรเดบิตและบัตรชาร์จการ์ด ธนาคารและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับดำเนินการชำระเงิน
  • ผู้ซื้อหรือนักลงทุนในอนาคตของ Clarins หรือบริษัทอื่นๆ ของ Clarins
  • ตัวแทนหรือผู้รับเหมาช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของ Clarins เพื่อการให้บริการของ Clarins
 • 3.5 Clarins อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้:
  • ในกรณีที่ Clarins ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายระบุ
  • ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีทางกฎหมายในอนาคต
  • ในกรณีเพื่อก่อให้เกิด เพื่อการใช้ หรือเพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายของ Clarins
  • ในกรณีผู้ซื้อกิจการหรือสินทรัพย์ใด ๆ (หรือผู้ซื้อในอนาคต) ที่ Clarins (หรือคาดว่าจะ) ขาย
  • ในกรณีบุคคลและ / หรือนิติบุคคล สำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในนามของ Clarins
  • ในกรณีบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่ Clarins หรือในนามของ Clarins
  • ในกรณีบุคคลที่สามซื้อ Clarins หรือ กิจการของ Clarins หรือ Clarins บางส่วน หรือ กิจการบางส่วนของ Clarins
  • ด้วยความยินยอมของท่าน และ
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการเยียวยาความเสียหาย

  ทางเลือกการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • 3.6 ในบางกรณี ท่านอาจถูกร้องขอให้จัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อใช้พัฒนาสินค้าและบริการของ Clarins และ/หรือปรับรูปแบบข้อมูลนำเสนอให้ท่านต่อไป ส่วนใหญ่รูปแบบของการให้ข้อมูลนี้เป็นทางเลือก ในกรณีที่การบริการที่ร้องขอเป็นการบริการส่วนบุคคล หรือการจัดหาสินค้า หรือขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลตามที่ร้องขอทั้งหมดของท่าน การไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ร้องขออาจเป็นสาเหตุให้ Clarins ไม่สามารถให้บริการดังกล่าวแก่ท่านได้ ข้อมูลนี้รวมถึงแต่ไม่ จำกัดเฉพาะ:
  • อายุของท่าน
  • เพศ
  • อัตราเงินเดือนและรายละเอียดการจ้างงาน
  • การศึกษาและอาชีพ
  • ประวัติโรคประจำตัว
  • งานอดิเรกและกิจกรรมสันทนาการ
  • สินค้าและบริการอื่น ๆ ที่สมัครเป็นสมาชิก และ
  • ข้อมูลประชากรครอบครัวและครัวเรือน
 • 3.7 ในบางกรณี การโทรศัพท์ไปยังบริษัทใด ๆ ของ Clarins เพื่อสั่งซื้อและ / หรือขอบริการสายด่วนและ / หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์จะถูกบันทึกไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพ การประเมินผลรวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาพนักงาน ในกรณีดังกล่าว เพื่อเป็นการยอมรับนโยบายนี้ ท่านตกลงให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลของเรา รวมถึงการติดตามการสอบถามของท่านและ / หรือธุรกรรมของท่าน รวมทั้งเพื่อการควบคุมคุณภาพและวัตถุประสงค์การฝึกอบรม

 

4. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

Clarins จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้โดยใช้แนวทางและการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งรวมถึง การใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยยืนยันจากข้อมูลที่เป็นตัวเลขบางรายการ เช่นหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขบัตรเครดิต ในบางกรณี Clarins สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับเทียบจากข้อมูลที่มีอยู่ก่อนหน้าของ Clarins ในบางกรณีนั้น Clarins จะต้องขอดูเอกสารต้นฉบับก่อนที่เราจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น การบ่งชี้เฉพาะส่วนบุคคล และ / หรือหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อเป็นการช่วยในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการครอบครอง Clarins กรุณาแจ้งให้เราทราบถึงการอัพเดตของข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ตามที่ระบุในข้อ 2

 

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Clarins ใช้การป้องกันทางกายภาพ ทางการบริหารจัดการและทางเทคนิคที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อรักษาความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก Clarins นอกเหนือจากท่านหรือบุคคลที่กำหนดไว้โดยนโยบายนี้ เข้าถึงข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม Clarins ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งให้ Clarins และท่านตกลงยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตัวของท่านเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Clarins ไม่รับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าถึง, แก้ไข, รวบรวม, คัดลอก, ทำลาย, กำจัด, เปิดเผยหรือ เปลี่ยนแปลงได้ โดยการละเมิดการป้องกันทางกายภาพ ทางเทคนิคหรือการบริการจัดการของ Clarins

 

6. การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

 • 6.1 ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอการเข้าถึง ร้องขอสำเนา ร้องขออัพเดทหรือแก้ไขข้อมูล และถอนความยินยอมของท่าน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราควบคุมดูแล ซึ่งท่านให้ไว้ก่อนหน้านี้ ภายใต้ขอบเขตที่ PDPA อนุญาต ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ตามเหตุผลอันควรโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
  • (1) เนื้อหาสาระของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกนำไปประมวลผล
  • (2) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
  • (3) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล
  • (4) วิธีการประมูลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
  • (5) เหตุผลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับ
  • (6) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะหรือมีแนวโน้มที่จะถูกทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่ส่งผลหรือจะส่งผลต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญเพียงอย่างเดียว
  • (7) วันที่ล่าสุดที่มีการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
  • (8) ตำแหน่งหรือชื่อหรือการระบุตัวตนและที่อยู่ของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น เราขอสงวนสิทธิในการผ่อนผัน และ/หรือ ยกเว้นตามกฎหมายใดๆ ในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • 6.2 ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้งเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดของข้อมูลส่วนบุคคล และให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการร้องขอเพื่อก่อกวนหรือไม่สมเหตุสมผล
 • 6.3 ท่านมีสิทธิที่จะระงับ ถอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือสั่งให้หยุด เอาออก หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบจัดเก็บเอกสารของเราเมื่อพบและพิสูจน์ยืนยันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเท็จ ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป

 

7. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การจัดเก็บและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Clarins จะทำการลบออกหรือลบข้อมูลอื่นซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เท่าที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ตามกฎหมายใดๆของ Clarins และข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบทำงานด้วยมือและระบบการจัดเก็บอื่น ๆ ของ Clarins ตามกระบวนการภายในของ Clarins และ / หรือข้อตกลงอื่นๆ

แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราใช้อินเทอร์เน็ตในลักษณะของระบบส่วนกลางเพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านอาจมีการถ่ายโอน เข้าถึง และจัดเก็บ ณ จุดหมายปลายทางภายนอกประเทศไทย ทั้งนี้จะมีการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ตลอดเวลา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการประมวลผลโดยบุคคลที่สามที่ดำเนินการในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งทำงานให้กับเราหรือให้กับซัพพลายเออร์ของเรารายใดรายหนึ่ง ในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นโดยสอดคล้องกับ PDPA ทั้งนี้ บุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมในการดำเนินตามคำสั่งซื้อของท่าน ประมวลผลรายละเอียดการชำระเงินของท่าน และให้บริการสนับสนุนต่างๆ (นอกจากสิ่งเหล่านี้) เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามนอกประเทศไทย เราจะขอให้มีการรับประกันเพื่อให้วางใจได้ว่าจะมีการดำเนินมาตรการความปลอดภัยในระดับองค์กรหรือทางเทคนิคอย่างเหมาะสม ในลักษณะที่มีการประมวลผลโดยเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย และรับรองว่าจะมีการคุ้มครองสิทธิ์ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

การโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกประมวลผลโดย Clarins บริษัทในเครือ ตัวแทนและบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่ Clarins ในเขตปกครองนอกประเทศไทยในกรณีนี้ Clarins จะปฏิบัติตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติ

 

8. ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม/นำไปใช้

โปรดทราบว่าการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล/เว็บเมลนั้นไม่มีความปลอดภัย เว้นแต่มีการเข้ารหัสอีเมล/เว็บเมลนั้นๆ การติดต่อสื่อสารของท่านอาจถูกกำหนดเส้นทางผ่านหลายประเทศก่อนที่จะถูกนำส่ง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการทำงานของเวิลด์ไวด์เว็บ/อินเทอร์เน็ต เราไม่สามารถและไม่ยอมรับผิดชอบต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการขัดขวาง หรือการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา กิจกรรมบางประเภท เช่น การส่งเสริมการขายเฉพาะ อาจมีการเชื่อมโยงกับกิจกรรมจากบริษัทของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งเสนอตัวเลือกให้ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทของบุคคลที่สามเหล่านั้น ท่านเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยข้อมูลเมื่อท่านเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูล ลิงก์ต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามถูกจัดเตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน และเราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นหรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา เราไม่เห็นชอบหรือทำการรับรองเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามอาจจัดทำคุกกี้แยกต่างหากของตนเองไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของท่านเมื่อมีการใช้โฆษณา เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทใดๆ ก็ตามก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกให้ไว้กับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคลของลูกค้า ประวัติการเรียกดูเว็บ/การดำเนินการ และข้อมูลคอมพิวเตอร์/การเชื่อมต่อ รวมถึงข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับผ่านคุกกี้* (ข้อมูลที่รวบรวมอาจมีแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า) ด้วย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและการแต่งตัวแก่ท่าน ตลอดจนปรับปรุงบริการของเราที่มอบให้กับท่าน นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ซึ่งอาจมีการรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทั่วไป และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์

 

9. Cookies

" คุกกี้" คือเทคโนโลยีที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดไดรฟ์) เพื่อบันทึกและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บ

หน้าเว็บของเราบางหน้ามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเลือกดูหน้าเว็บของเราได้สะดวกยิ่งขึ้น หากท่านเลือกที่จะบล็อกหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงหรือรีเซ็ตการตั้งค่าคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน บริการบางส่วนหรือทั้งหมด (เช่น การซื้อสินค้า) หรือคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราอาจใช้งานไม่ได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มที่ นอกจากนี้ คุกกี้ยังจะถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบการใช้งานของแต่ละบุคคล แต่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคลดังกล่าวได้ เพื่อให้หน้าเว็บของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด

เราจัดทำคุกกี้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • จัดทำสถิติในการใช้งาน (จำนวนครั้งที่เข้าชม จำนวนยอดชมหน้าเว็บ การละทิ้งขณะดำเนินการสั่งซื้อสินค้า) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา
 • ปรับการนำเสนอเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน
 • จดจำข้อมูลต่างๆ ที่กรอกลงในแบบฟอร์ม รวมทั้งจัดการและทำให้การเข้าถึงส่วนเฉพาะบุคคล เช่น บัญชีผู้ใช้ หรือการจัดการตะกร้าสินค้ามีความปลอดภัย เราอาจส่งอีเมลแจ้งสถานะคำสั่งซื้อให้ท่านทราบ ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลได้โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวในอีเมล
 • นำเสนอเนื้อหา รวมถึงการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน และปรับแต่งข้อเสนอให้เหมาะกับความต้องการของท่าน

 

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

Clarins สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อใด ๆ ที่ระบุไว้ในนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ Clarins เห็นว่ามีความจำเป็นตามสมควร ซึ่งท่านควรศึกษาข้อกำหนดเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่ถูกแก้ไข ท่านต้องแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถึงเงื่อนไขที่ท่านไม่เห็นด้วย โดยระหว่างรอการแจ้งดังกล่าว หากมีความขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขและเงื่อนไขที่แก้เพิ่มเติม ให้เงื่อนไขที่แก้เพิ่มเติมมีผลบังคับใช้

 

11. เบ็ดเตล็ด

 • 11.1 นโยบายนี้บังคับใช้เฉพาะการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย Clarins เท่านั้น โดยจะไม่ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เราให้ลิงค์เชื่อมต่อ แม้ว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะเป็นแบรนด์ที่ร่วมกับเครื่องหมายของเรา โดย Clarins จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม Clarins จะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวและแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ ดังนั้น ท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนที่จะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้แก่เว็บไซต์นั้นๆ
 • 11.2 Clarins จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน แต่เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทำของเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งท่านอาจทำการเชื่อมต่อหรือถูกเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ Clarins
 • 11.3 เว็บไซต์ของ Clarins ไม่มีเป้าหมายและไม่มีเจตนาที่จะดึงดูดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดย Clarins จะไม่ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือส่งคำร้องขอเพื่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีดังกล่าวแต่อย่างใด
 •