ข้อกำหนดและเงื่อนไข | ข้อกำหนดการใช้งาน


ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ บังคับใช้กับ www.clarins.co.th ("เว็บไซต์") โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันทางกฎหมายกับภายใต้บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินการเป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce website) ในการขายสินค้าโดยใช้ชื่อ“Clarins” (“สินค้า”) และส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง ร้านกับผู้ใช้บริการ สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ “ท่าน” จะหมายถึง ผู้ใช้เว็บไซต์ใด ๆ ไม่ว่าท่านจะซื้อสินค้าหรือไม่ก็ตาม

ข้อกำหนดทั่วไป

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และการบริการที่ใช้ได้ผ่านเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า "บริการ") อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศดังต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดการใช้งาน") ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านได้ทำการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ การใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องหลังจากการประกาศการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งาน ให้ถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ท่านรับประกันและรับรองว่าท่านมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ หรือหากคุณอายุน้อยกว่า 18 ปี ซึ่งบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้ความยินยอมแล้ว ท่านมีสิทธิตามกฎหมาย และมีความสามารถอย่างเต็มที่และมีความสามารถในการเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระผูกพัน การยืนยัน การรับรองและการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ และเพื่อถือปฏิบัติตามและดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งกำหนดวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลของท่าน โดยสามารถดูได้ที่ https://www.clarins.co.th/help/privacy-policy.html ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมให้ดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในนั้นและรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้นั้นถูกต้อง
 

ข้อห้าม

ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือ จูงใจให้กระทำการใดๆที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำใดๆ อันละเมิดสิทธิของ Clarins หรือผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงสิทธิอื่นใดหรือข้อจำกัดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อส่งต่อโดยตรงหรือผ่านเว็บไซต์ซึ่งข้อมูล ข้อความ เนื้อความ รูปภาพ ไฟล์ ลิงค์หรือซอฟต์แวร์ ยกเว้นการเชื่อมต่อของท่านที่ได้รับอนุญาตในการใช้งานเว็บไซต์ หรือในกรณีที่เราขอข้อมูล รวมถึง การเข้าสู่เว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์อื่น ๆ หรือ ไวรัสเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ worms โปรแกรม Trojan horses และ / หรือรหัสที่เป็นอันตราย และการได้รับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตในระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ และการปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้ซึ่งลงทะเบียนใช้งานของเว็บไซต์นี้หรือพนักงานหรือผู้ดูแลระบบของ Clarins และการบุกรุกความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ของบุคคลหรือนิติบุคคล รวมทั้ง การบิดเบือนตัวตนของผู้ใช้งานหรือใช้ที่อยู่อีเมล์เท็จ การแทรกแซงหรือได้รับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ และจัดการกิจกรรมซึ่งการฉ้อโกง การรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานรายอื่นของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งอีเมล์เพื่อการค้าที่ไม่พึงประสงค์ให้แก่ผู้ใช้
 

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาบนเว็บไซต์รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อความ ซอฟต์แวร์ ต้นฉบับ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง เพลง วิดีโอ ที่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน และสิ่งที่มีลักษณะนี้ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ชุดการค้าของเว็บไซต์และเครื่องหมายการค้า,เครื่องหมายบริการ และ เครื่องหมายทั้งหมดใด ๆ ที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์นั้น (เรียกรวมกันว่า "เครื่องหมาย") เป็นกรรมสิทธิ์ของหรือได้อนุญาตให้แก่ Clarins และ / หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ Clarins และอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของไทยและกฎหมายต่างประเทศ (foreign law) และอนุสัญญาระหว่างประเทศลงนามโดยไทย

ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตโดยนัย, โดยปิดปากหรือเป็นอย่างอื่น, สิทธิใดๆหรืออนุญาตในการใช้, การคัดลอกหรือเลียนแบบเครื่องหมายใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เราขอสงวนสิทธิทั้งหมดไม่อนุญาตอย่างชัดแจ้งในเครื่องหมายนั้น
 

การลงทะเบียนบัญชี

ในการลงทะเบียนแต่ละครั้งนั้นเพื่อสำหรับผู้ใช้คนเดียวเท่านั้น และในการลงทะเบียนท่านจะต้องระบุชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่อีเมล์,วันเกิด] และตั้งรหัสผ่าน (เรียกรวมกันว่า "ID" ของท่าน) หรือลงชื่อเข้าใช้โดยเชื่อมต่อผ่าน Facebook โดยใช้ บัญชี Facebook ของท่าน การใช้บัญชีที่ลงทะเบียนและ / หรือ ID บนเว็บไซต์ หรือการเข้าเว็บไซต์ด้วย ID เดียวเพื่อผู้ใช้จำนวนหลายคนในเครือข่ายและการใช้ ID ของผู้อื่นเป็นสิ่งต้องห้าม ในกรณีที่มีการใช้ ID ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต ทางเราสงวนสิทธิที่จะยกเลิก จำกัด หรือระงับ การเป็นสมาชิกและ/หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านด้วย (สำหรับช่วงเวลาดังกล่าวและข้อกำหนดดังกล่าว หากมี ตามที่เราเห็นสมควรหรือจำเป็น) โดยไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดใดๆ Clarins ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีหากเห็นว่าผู้ใช้รายใดใช้ พร็อกซี IP (ที่อยู่ Internet Protocol) เพื่อพยายามปิดบังซ่อนเร้นการใช้งานหลายบัญชีหรือการใดๆ อันเป็นการขัดขวางบริการ ของเรา

ในการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีของท่านนั้น ท่านรับรองและรับประกันว่าข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่ท่านให้นั้นถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย และท่านรับรองว่าท่านจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อจำเป็น

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของท่าน สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดโดยท่านหรือใครก็ตามที่ใช้ ID ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการใช้ ID ของท่านซึ่งไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อเป็นการรักษาความลับและความปลอดภัยของ ID ท่าน ท่านตกลงที่จะไม่ใช้บัญชีที่ลงทะเบียนและ / หรือ ID ของคนอื่นไม่ว่าเวลาใดหรือเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลที่สาม โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านเชื่อว่ามีการละเมิดความปลอดภัยเช่นการเปิดเผยข้อมูล การโจรกรรมหรือการใช้ ID ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อท่านสร้างบัญชีบนเว็บไซต์แล้ว ท่านตกลงที่จะรับการสื่อสารบางประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ เช่นการร้องขอเพื่อตรวจสอบสินค้า รวมถึงท่านจะได้รับอีเมล์การตลาดของเราด้วย เช่นจดหมายข่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่: https://www.clarins.co.th/help/privacy-policy.html

ในการให้ข้อมูลของท่านและการยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเรา ท่านยินยอมให้ Clarins เรียกเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุลคลอื่น เช่น ลูกจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้จำหน่ายของ Clarins และตกลงยอมรับซึ่งระบบต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสมัครใช้งานของท่านและการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของท่าน และเพื่อยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับส่วนลด สิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการวิจัยและวิเคราะห์การตลาด สำหรับการตลาดโดยตรงผ่านข้อความเสียง ข้อความ,อีเมล์จดหมายโดยตรงและข้อความทางโทรสาร สำหรับวัตถุประสงค์ในการชำระเงินและ / หรือการควบคุมเครดิต เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือบริการของเราที่อาจส่งผลกระทบต่อท่าน เพื่อตอบข้อสงสัยและข้อเสนอแนะ เพื่อระบุตัวตนและการเข้าถึงเว็บไซต์ การรักษาไว้และปรับปรุงรายละเอียดการเป็นสมาชิกของท่าน และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงพัฒนาการใหม่ การบริการ โปรโมชั่นของ Clarins และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา
 

เงื่อนไขในการขาย

ในการสั่งซื้อสินค้า ท่านเสนอซื้อสินค้าโดยและภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้คำสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับความมีอยู่ของสินค้าและการยืนยันราคาสั่งซื้อ

ในการทำสัญญากับ Clarins ท่านต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีและถือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ได้ซึ่งออกโดยธนาคารที่ได้รับการยอมรับจากเราหรือมีบัญชีธนาคารที่สามารถใช้สำหรับการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร โดย Clarins ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอใด ๆ ของท่าน ในกรณีคำสั่งซื้อของท่านได้รับการยอมรับ เราจะส่งอีเมล์ยืนยันให้ท่านทราบ เมื่อทำการสั่งซื้อแล้ว ท่านยืนยันว่ารายละเอียดทั้งหมดที่ท่านให้ไว้กับเราเป็นความจริงและถูกต้อง โดยท่านเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของบัญชีธนาคารและ / หรือบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ใช้ในการสั่งซื้อของท่านและมีเงินสำรองเพียงพอครอบคลุมราคาของสินค้า ทั้งนี้ราคาสินค้าทั้งหมดที่ได้ทำการโฆษณาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ก. สัญญา
เมื่อท่านทำการสั่งซื้อ ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบรับการยืนยันการสั่งซื้อของท่าน อีเมล์นี้แจ้งเพื่อเป็นการรับทราบเท่านั้นและไม่ถือว่าเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน สัญญาระหว่างเราสำหรับการซื้อสินค้านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อการชำระเงินของท่านได้รับการอนุมัติจากเราและเราได้ทำการหักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านแล้ว

ข. การกำหนดราคาและความพร้อมให้บริการ
ทางเราพยายามทำให้เป็นที่แน่นอนว่ารายละเอียด คำอธิบายและราคาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดบางประการได้ หากเราพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาของสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด และให้ท่านพิจารณาตัดสินใจที่จะยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้งในราคาที่ถูกต้องหรือทำการยกเลิกการสั่งซื้อ หากเราไม่สามารถติดต่อท่านได้เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิกไป ในกรณีที่ท่านทำการยกเลิกและท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าไปแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ราคาสินค้าอาจรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มี ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม ซึ่งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวเหล่านั้นจะถูกแสดงไว้อย่างชัดเจนและระบุอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายรวม”

เว็บไซต์อาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ หรือความไม่ถูกต้องและอาจไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้น และสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตอบรับคำสั่งซื้อใดที่ท่านอาจสั่งตามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าที่อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือข้อมูลล้าสมัยที่เกี่ยวกับราคา การขนส่ง เงื่อนไขการชำระเงินหรือนโยบายการคืนสินค้า

ค. การชำระเงิน
เมื่อได้รับคำสั่งซื้อของท่าน เราจะดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานเกี่ยวกับบัตรที่ใช้ชำระค่าสินค้าของท่าน ว่าบัตรดังกล่าวมีเงินเพียงพอ ที่จะทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มการชำระเงิน Cybersource โดยสินค้าจะถูกจัดส่งเมื่อการตรวจสอบดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ โดยบัตรของท่านจะถูกหักบัญชีไว้เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการยอมรับและสินค้าถูกจัดส่งแล้ว

ง. การยืนยันการสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้อย่างเป็นทางการ
เมื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว ซึ่งจะแสดงถึงราคาซื้อของสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ Clarins จะส่งสำเนา PDF ของใบกำกับภาษีในอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อให้ท่าน หากท่านมีความประสงค์

จ. โปรแกรมสนับสนุนความภักดี
หากท่านเป็นสมาชิกของโปรแกรมสนับสนุนความภักดีของ Clarin ท่านจะได้รับและแลกคะแนนผ่านระบบการเข้าถึง
 

การยกเลิก การคืนสินค้า และการคืนเงิน

ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้เมื่อท่านสั่งซื้อแล้ว สินค้าดังกล่าวอาจดำเนินกระบวนการส่งคืน ซึ่งมิใช่กระบวนการยกเลิกการสั่งซื้อ

ท่านสามารถคืนสินค้าที่ซื้อได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า และกรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่คุณได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าที่ซื้อไม่ได้ถูกบริโภคและ/หรือถูกเปิดออก และ/หรือทำให้สภาพเป็นอย่างอื่น ๆ ("ข้อกำหนดการคืนสินค้า”) สำหรับการส่งคืนนั้น หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ให้ข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีผลบังคับใช้เหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ Clarins กำหนดไว้
ในการดำเนินการคืนสินค้า โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Clarins ที่ 02-2297000 ต่อ 8116 วันจันทร์ถึงศุกร์ 10:00-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุด)
2. ท่านจะได้รับแจ้งรหัส RMA
3. ท่านจะต้องจดรหัส RMA ลงในแพ็คเกจส่งคืนและแบบฟอร์มส่งคืนสินค้า (ซึ่งให้ไว้กับท่านในแพ็คเกจ)
4. โปรดระบุเหตุผลในการส่งคืนโดยกรอกข้อมูลในส่วนรหัสเหตุผลในการส่งคืนของแบบฟอร์มการส่งคืน ตัวเลือกมีดังนี้:
เอ – สินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง
บี – จัดส่งสินค้าผิด
ซี – สินค้าไม่เป็นไปตามความคาดหวังของท่าน
ดี – มีข้อผิดพลาดใน ลักษณะเนื้อสินค้า / กลิ่นหอม / การแพ้
อี - มีข้อผิดพลาดใน อุปกรณ์ / บรรจุภัณฑ์ของสินค้า
เอฟ – ท่านไม่ชอบของขวัญที่ได้รับ
(รหัสจะได้รับการยืนยันในภายหลัง)
5. หากการส่งคืนสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดในการส่งคืน Clarins จะดำเนินการคืนเงินจำนวนดังกล่าวคืนให้ท่านผ่านทาง Cybersource และท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการคืนเงิน
 

ข้อปฏิบัติของผู้ใช้

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ ภาพ และข้อมูลการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า“ เนื้อหา”) ที่ท่านถ่ายทอดหรือส่งผ่านหรือเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ โดยเนื้อหาดังกล่าวรวมถึง ความเห็น การให้คะแนน และข้อมูลที่ท่านแสดงต่อสาธารณะในหน้าโปรไฟล์ของท่าน ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของท่านรวมถึงความเชื่อถือใดๆของบุคคลที่สามในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ท่านรับรองว่าเนื้อหาของท่านไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และท่านเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิที่ในการใช้ตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตการใช้งานเนื้อหาของท่าน ท่านควรละเว้นการกระทำการใดๆให้เนื้อหามีข้อความหมิ่นประมาท เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด ละเมิด รบกวน ดูหมิ่น ดูถูกเหยียดหยาม ข่มขู่ อนาจารหรือผิดกฎหมาย ซึ่งท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

นอกจากนี้ตามเงื่อนไขการส่งเนื้อหาใดๆ หรือข้อความอื่นๆ ไปยังเว็บไซต์ ท่านยอมรับว่า:
• ท่านอนุญาตให้ Clarins โดยปลอดค่าสิทธิ อย่างต่อเนื่อง เพิกถอนไม่ได้เผยแผ่ทั่วโลกไม่จำกัดเฉพาะแต่ผู้เดียวโอนสิทธิได้ และอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง ในการอนุญาตให้ใช้ ทำซ้ำ ทำสำเนา ดัดแปลง แก้ไข รวม แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณชน สร้างผลงานดัดแปลงแบบ รวบรวมเนื้อหาดังกล่าวให้กลายเป็นงานอื่น
• ท่านอนุญาตให้ Clarins มีสิทธิทั้งหมดที่จำเป็นในการเผยแพร่หรือละเว้นจากการเผยแพร่ชื่อและที่อยู่ของท่านในการเชื่อมต่อกับเนื้อหาของท่าน การอนุญาตช่วงผ่านเนื้อหาแบบ Multiple tires และรับทราบว่าการอนุญาตนี้ท่านไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้เมื่อเนื้อหาของท่านได้ถูกส่งไปยังเว็บไซต์
• ท่านอนุญาตให้ Clarins มีสิทธิทั้งหมดที่จำเป็นในการห้าม การรวบรวม การเปิดเผย การคัดลอก การทำซ้ำ การจำลอง การทำสำเนา การแจกจ่าย หรือการใช้ประโยชน์ตามลำดับจากเนื้อหาของท่านโดยบุคคลอื่นๆ
• ท่านรับรองและรับประกันว่าแต่ละบุคคลที่มีการระบุหรือแสดงในเนื้อหาของท่าน หากมี (และหากเป็นผู้เยาว์ บิดามารดา หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์) ได้ให้ความยินยอมในการใช้เนื้อหาที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้เหล่านี้แล้ว
• ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นและการให้คะแนนของท่าน
• Clarins จะกลั่นกรองและตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์
• Clarins อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกที่จะลบหรือไม่ลบบทวิจารณ์และการให้คะแนนเมื่อมีการเผยแพร่
• ความเห็นและการให้คะแนนสินค้าทั้งหมดที่ท่านให้คะแนนจะต้องถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ
• ท่านจะไม่ได้รับแบบค่าชดเชยใดๆ จากการโพสต์ความเห็นและการให้คะแนน
• ท่านจะส่งคำวิจารณ์อย่างละเอียดและรอบคอบ
• ท่านจะไม่ส่งความเห็นโดยใช้ชื่อผู้ใช้รายอื่นหรือความเห็นของผู้ใช้รายอื่น
• ท่านจะไม่ส่งความเห็นแบบ ไฮเปอร์ลิงก์หรือ
• ความเห็นและการให้คะแนนที่ท่านให้ไว้จะไม่เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับ Clarins เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ เจ้าของตัวแทน ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้ใช้รายอื่น
 

ข้อจำกัดความรับผิด

เซ็นทรัลเทรดดิ้ง Clarins บริษัทแม่ บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือหรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานตัวแทน ผู้สืบทอด บริษัทย่อย หน่วยงาน ผู้จัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นใด สำหรับความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม กรณีพิเศษ อันเป็นอุบัติเหตุ ในเชิงลงโทษ มีผลสืบเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษเป็นแบบอย่าง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูลหรือการสูญเสียจากการใช้งาน) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ หรือจัดเก็บ หรือรักษาโดย Clarins โดยไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน การให้สัญญา การละเมิด หรือกรณีอื่นๆ แม้ว่า Clarins จะทราบหรือควรทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือความสูญเสียดังกล่าว โดยไม่ได้จำกัดตามที่กล่าวมาข้างต้น และไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม Clarins บริษัทแม่ บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือหรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบทอด บริษัทย่อย หน่วยงาน ผู้จัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายหรือความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับกับการสูญเสียข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ในบัญชีของท่านหรือที่ถูกจัดเก็บไว้โดยหรือในนามของ Clarins

ท่านรับทราบว่าวรรคก่อนหน้านี้มีผลบังคับใช้กับเนื้อหา สินค้า และบริการทั้งหมดในเว็บไซต์ เนื่องจากบางประเทศไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัย หรือการยกเว้นหรือการจำกัดค่าเสียหายบางอย่าง ซึ่งในประเทศดังกล่าวนั้น ข้อจำกัดความรับผิดหรือข้อยกเว้นข้างต้นบางอย่างหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลบังคับใช้ และความรับผิดจะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายในประเทศนั้นๆใช้บังคับ

สินค้าทั้งหมดที่ซื้อผ่านเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้การรับประกันของผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายหรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (ถ้ามี) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับนั้น Clarins สงวนความรับผิดชอบต่อการรับประกันทั้งหมดทุกประเภท รวมถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ระบุไว้หรือจัดซื้อบนเว็บไซต์ โดยไม่ได้จำกัดตามข้อทั่วไปที่กล่าวมาข้างต้น Clarins ไม่มีส่วนรับผิดชอบอย่างชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับข้อบกพร่องหรือความขัดข้องของสินค้า อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่พิมพ์ไว้บนสินค้า การใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิดหรือการดัดแปลงและ / หรือการใช้ในทางที่ผิด โดยท่านควรอ่านฉลากและรายละเอียดทั้งหมดอย่างละเอียดเนื่องจาก Clarins จะไม่รับผิดชอบต่อการเกิดอาการแพ้หรือแพ้สินค้า
 

การชดใช้ความเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดเชย ปกป้อง และชดใช้ค่าเสียหายให้ Clarins กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ตัวแทนและบริษัทในเครือ จากการเรียกร้องใดๆ ความรับผิดค่าเสียหายและ / หรือค่าใช้จ่าย ที่บุคคลที่สามเรียกร้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือที่ท่านได้ละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน
 

การเปลี่ยนแปลง

Clarins มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการแก้ไข ลบหรือเปลี่ยนแปลงการบริการและ/หรือหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น

ๆ บนอินเทอร์เน็ต ท่านรับทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวได้และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง เนื้อหา ความถูกต้องตามกฎหมายหรือลักษณะอื่นใดๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ การอ้างอิงไปยังบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือสินค้าหรือบริการของบุคคลที่สามไม่ถือว่าเป็นการอนุมัติหรือรับรองโดยเรา เกี่ยวกับบุคคลที่สามนั้นๆ ตลอดจนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือสินค้าหรือบริการใดๆที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม
 

การไม่มีตัวแทน

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับหรือมีลักษณะในการแต่งตั้ง ตัวแทน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า นายจ้างลูกจ้าง หรือ แฟรนไชส์ อีกทั้งไม่เกี่ยวข้อง หรือมีอยู่ซึ่งหรือทำให้เกิดลักษณะ ตัวแทน หุ้นส่วน การร่วมทุน นายจ้างลูกจ้าง หรือแฟรนไชส์ ระหว่าง Clarins กับผู้ใช้หรือผู้ประกอบการค้า
 

การบอกกล่าว

เว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น การส่งหนังสือทางกฎหมายใดๆ จะต้องจัดส่งไปยังบริษัทเซ็นทรัลเทรดดิ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังเลขที่ 999/9 อาคาร ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 12 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 (จังส่ง Clarins) หรือที่อยู่อีเมล์ที่ท่านให้ไว้กับเราระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน (ในกรณีจัดส่งท่าน) จะถือว่าหนังสือดังกล่าวได้ถูกจัดส่งเมื่อครบ 24 ชั่วโมงหลังจากการส่งอีเมล์ เว้นเสียแต่ว่าฝ่ายที่ส่งหนังสือดังกล่าวจะได้รับแจ้งว่าที่อยู่อีเมล์นั้นไม่ถูกต้อง

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ท่านได้ตกลงให้กฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันแห่งกฎหมาย ให้มีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดการใช้งานและข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างท่านและ Clarins

ศาลประเทศไทยมีเขตอำนาจพิจารณาในการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ หรือการดำเนินคดีกับ Clarins ที่เกิดขึ้น ในส่วนหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ จากข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมถึงข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์นี้
 

การรับรองและรับประกัน การจำกัดความรับผิด

เว็บไซต์ถูกนำเสนอ “ตามที่เป็นอยู่จริง” บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองเนื้อหาประเภทใด ในเรื่องใดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในส่วน ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือเว็บไซต์ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรองความเหมาะสมของสภาพการเป็นที่ซื้อขายได้ การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เว้นแต่ในระดับที่การรับประกันและการรับรองนั้นไม่อาจแยกออกไปได้ในทางกฎหมาย

ท่านตกลงว่า โดยถึงระดับสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด (ไม่ว่าต่อสัญญา การละเมิด ตลอดจนการประมาท หรืออื่นๆ ) ภายใต้สถานการณ์ใดๆ สำหรับกรณีใดๆ ดังนี้ (ก) การรบกวนการ ดำเนินกิจการ (ข) การล่าช้าในการเข้าชมไซต์ หรือการรบกวนต่อการเข้าสู่เว็บไซต์ (ค) การไม่นำส่งข้อมูล การส่งผิด การคอร์รัปชั่น การทำลาย หรือการดัดแปลงอื่นๆ (ง) การสูญหาย หรือความเสียหายประเภทใดๆ ซึ่งเป็นผล จากการติดต่อกับ หรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกบนเว็บไซต์ (ของบริษัท) (จ) ไวรัสคอมพิวเตอร์ การล่ม ของระบบ หรือการทำงานที่ผิดปกติซึ่งอาจเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน รวมทั้งระหว่างไฮเปอร์ลิงค์ไปยังและ จากเว็บไซต์ภายนอก (ฉ) ความคลาดเคลื่อนใดๆ หรือการลบทิ้งเนื้อเรื่องใดๆ หรือ (ช) เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือ การควบคุมตามสมควรของบริษัท

นอกจากนี้ โดยถึงระดับสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย บริษัทจะไม่รับผิดชดใช้ค่าเสียหายประเภทใดๆ ทั้งโดยอ้อม พิเศษ บทลงโทษ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นโดยลำดับแห่งความเสียหายประเภทใดๆ (รวมทั้งประโยชน์ที่เสียไป) เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือการใช้ของท่าน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำไม่ว่าทางสัญญา ละเมิด (รวมทั้งความประมาท) หรืออื่นๆ แม้ว่าบริษัทได้รับการแนะนำ ถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว และไม่มีสถานการณ์ใดที่การชดใช้ค่าเสียหายโดยรวมขั้นสูงสุดของบริษัท ที่เกินสามพันสองร้อย (3,200) บาท

ท่านตกลงว่า ไม่มีการเรียกร้องหรือฟ้องร้องจาก หรือเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายที่ทำขึ้นโดยท่าน หลังผ่านเวลากว่าหนึ่ง (1) ปีของเหตุแห่งการฟ้องร้อง ที่เกี่ยวกับการเรียกร้อง หรือการกระทำที่เกิดขึ้น
 

บททั่วไป

ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เป็นส่วนประกอบซึ่งนำมาซึ่งความสมบูรณ์ของข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน และให้มีผลเป็นการยกเลิก และมีผลเหนือบรรดาข้อเสนอ ข้อตกลง หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้

บริษัทสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการโพสต์การเปลี่ยนแปลง บนเว็บไซต์ และได้บอกกล่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลในทันทีเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์ และส่งการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น การที่ท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์ภายหลังการบอกกล่าวถือเป็นการตกลง ของท่านต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น บริษัทอาจบอกเลิกซึ่งสิทธิใดๆ ที่ให้โดยข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยอาจมีหรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามการบอกเลิกหรือการบอกกล่าวอื่นใดในทันที รวมทั้งยุติการใช้เว็บไซต์ในทุกกรณี

ไม่มีและไม่ให้ถือว่าข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงือนไขนี้ มีโอกาสที่อาจตีความได้ว่าเป็นการตั้งตัวแทน การเป็นหุ้นส่วน หรือรูปแบบของการร่วมทุนอื่นใดระหว่างบริษัทกับท่าน การที่บริษัทไม่บังคับให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้จะไม่มีผล ต่อสิทธิอันสมบูรณ์ของบริษัทที่จะบังคับให้การปฏิบัติตามในภายหลังไม่ว่าในเวลาใด อีกทั้งการที่บริษัทไม่ดำเนินการบังคับต่อการ ที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ก็ไม่ให้ถือว่า หรือตีความว่าเป็นการสละสิทธิต่อข้อกำหนดดั้งกล่าวนั้นๆ ในกรณีที่ข้อความใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขจะใช้บังคับไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับฉบับใด หรือถูกตีความ โดยคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ หรือคำตัดสินของศาลที่มีอำนาจบังคับ ให้การไม่สามารถบังคับใช้ หรือความไม่สมบูรณ์ ดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้บังคับไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์ไปทั้งฉบับ แต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว อาจได้รับการปรับปรุงดัดแปลงได้เท่าที่เป็นไปได้โดยหน่วยงานยุติธรรมที่ทำหน้าที่วินิจฉัย เพื่อให้สะท้อนถึงเจตนาเบื้องต้น ที่สมบูรณ์ที่สุดของคู่สัญญา ดังที่ได้แสดงไว้ในข้อกำหนดฉบับเริ่มต้น

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดส่งอีเมลล์ถึงบริษัทที่ service.th@clarins.com