ห้องปฏิบัติการ

การรับรองขั้นสูง

หน่วยการผลิตในปงตวซ (ทางเหนือของกรุงปารีส) ได้รับการรับรองจาก Ecocert ซึ่งเป็นองค์กรด้าน การควบคุมคุณภาพและการ
รับรองที่มีการบริหารจัดการโดยเจ้าหน้าที่รัฐของฝรั่งเศส ในปี 2007 ห้องปฏิบัติการคลาแรงส์ได้รับการรับรองด้านหลักปฏิบัติที่ดี
ของห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practices: GLP) สำหรับหน่วยเพาะเลี้ยงเซลล์จากกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศส
ห้องปฏิบัติการ แห่งนี้เป็นห้องปฏิบัติการด้านการดูแลผิวพรรณระดับพรีเมี่ยมแห่งแรกที่ได้รับการรับรองนี้ ที่ยืนยันความถูกต้อง
ของผลการศึกษาความทนของผิวต่อผลิตภัณฑ์ของสูตรผสมเฉพาะต่าง ๆ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา การรับรองนี้สงวนไว้สำหรับยารักษา
โรคเท่านั้น

ลดก๊าซเรือนกระจก

มีการตั้งเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากการบรรจุสารและการขนส่ง ลดการขนส่งทางอากาศ จำกัดการเดินทางเพื่อทำธุรกิจ (เลือก
ใช้การประชุมทางวีดิทัศน์แทน) ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์์ให้แสงสว่างและ
อุปกรณ์ทำความร้อน ลดการใช้น้ำ และปรับปรุงคุณภาพของน้ำเสีย โดยปฏิบัติตามผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคาร์บอน ระเบียบทาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกันที่เกี่ยวกับการจำกัดการผลิตที่สูญเปล่าและการปรับปรุงห่วงโซ่ อุปทานที่พร้อมดำเนินการ
ของเสียจากอุตสาหกรรมได้รับการเก็บและจัดการอย่างมีระบบ จากนั้น แปรสภาพเป็นสารที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ที่จะไม่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

คุณรู้หรือไม่?

คลาแรงส์ได้ตั้งวัตถุประสงค์ระดับโลกในการลดก๊าซเรือนกระจก 20% ในปี 2012 การลดลงที่สำคัญที่สุดตามแผนที่วางไว้
ได้แก่ การบรรจุภัณฑ์และวัสดุ POP การขนส่งและการเดินทางเพื่อทำธุรกิจ ตลอดจนพลังงาน

  1. พบกับห้องปฏิบัติการของ
    คลาแรงส์