จากพืชสู่ผลิตภัณฑ์

 1. การสังเกต

  มีส่วนประกอบจำนวนมาก
  (วัตถุดิบ) ที่นักวิจัยของ
  คลาแรงส์สามารถใช้งานได้

  ชีวลอกเลียน (Biomimicry):
  สังเกตธรรมชาติและรับแรงบันดาลใจ

  ข้อมูลเพิ่มเติม >
  "Biomimicry: bio (ชีวิต) และ mimicry (ลอกเลียน) แรงบันดาลใจของ ชีวิตคือ การมองสิ่งที่
  กำลังเกิดขึ้นในธรรมชาติอย่างเห็นคุณค่าและคิดค้นสิ่งที่เราสามารถประยุกต์ ใช้สำหรับเครื่อง
  สำอาง" Christian Courtin-Clarins

  งานของนักวิจัยที่คลาแรงส์ส่วนหนึ่งคือการสังเกต
  ธรรมชาติเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
  เชิงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หลายอย่างของคลาแรงส์มา
  จากชีวลอกเลียน

  DOUBLE SERUM,
  ตัวอย่างที่น่าทึ่งจาก Biomimicry

  นักวิจัยที่คลาแรงส์สร้างสูตรผสม Double Serum
  โดยสังเกตธรรมชาติและฟิล์ม hydrolipidic บนผิว
  DOUBLE SERUM เป็นทรีตเมนท์ที่ไม่ซ้ำใครที่มี
  ความสมบูรณ์แบบที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
  เพราะว่าส่วนประกอบทั้งหมดสามารถประสานรวม
  เป็นหนึ่งอยู่ในขวดเดียว ซึ่งส่วนประกอบเหล่านั้น เป็น
  ที่รู้กันว่าสามารถช่วยต่อสู้กับริ้วรอยเหี่ยวย่นตามวัยและ
  ปรับปรุงรูปโฉมของผิวพรรณ แต่ในความจริงแล้ว
  ส่วนประกอบดังกล่าวไม่สามารถ 'รวมอยู่ด้วยกัน' ได้
  ฟิล์ม hydrolipidic เป็นลักษณะของผิวมันที่ดูเป็นมัน
  เงาเนื่องจากมีส่วนผสมของต่อมไขมัน (น้ำมัน) และ
  ต่อมเหงื่อ โดยการเลียนแบบการผสมของน้ำมันและ
  น้ำ นักวิจัยได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ผนวกเอาส่วนประกอบ
  ที่ละลายได้ในน้ำและส่วนประกอบที่ละลายได้ใน
  น้ำมันมาไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ดีในศาสตร์ด้านเครื่อง
  สำอางแล้ว เป็นไปไม่ได้ที่จะผสมส่วนประกอบทั้ง
  สองประเภทนี้เข้าด้วยกัน นักวิจัยค้นพบทางออกโดย
  สร้าง 'ขวดเล็กๆ' แยกกันสองขวดภายในขวดใหญ่ เมื่อ
  ใช้ผลิตภัณฑ์ ก็ให้ผสมส่วนประกอบจากแต่ละเฟสเข้า
  ด้วยกันบนฝ่ามือก่อนทาลงบนผิว นี่คือตัวอย่างหนึ่ง
  ของชีวลอกเลียน

 2. การสกัด

  จำนวนนักวิจัยที่ทำงานในห้อง
  ปฏิบัติการ

  ส่วนที่ดีที่สุดจากพืชเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจาก
  ผลิตภัณฑ์

  ข้อมูลเพิ่มเติม >
  ฝ่ายงานวิจัยของคลาแรงส์ทำงานร่วมกับเครือข่ายนักพฤกษศาสตร์ที่ศึกษาด้านการใช้พืชพื้น
  เมืองจากทั่วโลก เพื่อค้นหาสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ที่ดีที่สุดเสมอ งานของคลาแรงส์มีการตรวจ
  พิสูจน์ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มงวด และเปิดรับแนวทางที่นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ
  ทำให้ คลาแรงส์เป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณอยู่เสมอ
  พืชแต่ละประเภทได้รับการวิเคราะห์และคัดกรองอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดจริง ๆ เท่านั้น
  ส่วนที่สำคัญที่สุดของพืช (เช่น ใบ ดอก ลำต้น หรือราก) จะถูกคัดเลือกตามเกณฑ์ด้าน
  ประสิทธิภาพอย่างเคร่งครัด (ซึ่งรวมถึงความปลอดภัย) และนำมาใช้ในระดับความเข้มข้นที่มี
  ประสิทธิภาพที่สุด
  • Jean-Pierre Nicolas

   นักพฤกษศาสตร์ของคลาแรงส์
   นักพฤกษศาสตร์พื้นบ้านผู้เชี่ยวชาญคนนี้ทำงาน
   ร่วมกับทีมงานของคลาแรงส์เพื่อวิจัยหาส่วน
   ประกอบใหม่ ๆ และเห็นความสำคัญในความ
   หลากหลายทางชีวภาพ

  ผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุด

  ในการสืบเสาะหาสารสกัดจากพืช คลาแรงส์ได้นำผู้
  เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา เภสัชวิทยา
  ตจวิทยา และสาขาอื่น ๆ มาทำงานร่วมกัน รวมทั้งมี
  การแบ่งปันความรู้และผนึกความพยายามของพวกเขา
  เข้าด้วยกันเพื่อเป้าหมายร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว: รับรอง
  คุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

  เมื่อเราอยู่ร่วมกันเราจะแข็งแกร่งขึ้น

  เนื่องจากพืชสามารถเสริมฤทธิ์กันได้ ดังนั้นนักชีวเคมี
  ของคลาแรงส์จึงกำลังเสาะหาอย่างไม่ลดละ เพื่อสร้าง
  ส่วนผสมจากส่วนประกอบของพืชที่มีสมรรถนะ
  สูงสุด
  ผลิตภัณฑ์ AromaPhyto คือตัวอย่างที่ดีที่สุดของ
  ศิลปะด้านขนาดและการผสมและการบุกเบิก
  ผลิตภัณฑ์ความงามจากธรรมชาติ กล่าวคือ เป็น
  ผลิตภัณฑ์จากการผสมผสานน้ำมันหอมระเหยที่มี
  กลิ่นหอมและสารสกัดจากพืชที่มีประโยชน์การบำบัด
  ด้วยสูตรผสมเดียวกันที่ผ่านการคัดสรรอย่างดีเพื่อให้
  ได้ฤทธิ์ที่เสริมประสานกันอย่างลงตัว

 3. สูตรส่วนผสม

  ปริมาณเวลาขั้นต่ำมีความจำเป็น
  ในการพัฒนาสูตรผสมใหม่

  สูตรผสม: ส่วนผสมของสัญชาตญาณ ความคิดสร้าง
  สรรค์ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง

  ข้อมูลเพิ่มเติม >
  เมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพืชแล้ว นักวิจัยที่คลาแรงส์ก็ต้องพบกับงานใหม่ที่ท้าทาย นั่นคือ การ
  สร้างสรรค์สูตรผสมที่ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเต็มและให้การปลอบโยนแก่ผิวสูงสุด
  สำหรับนักคิดค้นสูตรผสมของคลาแรงส์แล้ว กฎเกณฑ์แต่ละอย่างเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ได้แก่ ความ
  เสถียรภาพ ความสะดวกในการใช้งาน การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส และกลิ่นหอม

  ความไม่ย่อท้อและความบากบั่น

  การทำงานตลอดหลายเดือนและการควบคุมอย่างเสมอ
  ต้นเสมอปลายเป็นสิ่งที่จำเป็นในการค้นหาสูตรผสมที่
  มีประสิทธิภาพที่สุด
  และเนื่องด้วยความต้องการด้านคุณภาพเป็นกระบวน
  การที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง: ดังนั้นการวิเคราะห์หลาย
  อย่างจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ได้แก่ ด้านกายภาพ เคมี และ
  แบคทีเรียวิทยา โดยทำการวิเคราะห์เหล่านี้ภายใต้การ
  ควบคุมอย่างเข้มงวด การพัฒนาสูตรผสมใหม่ ๆ มัก
  ใช้เวลาดำเนินการ 18 เดือน มีการทดลองมากกว่า 100
  ครั้ง และมีตัวควบคุมคุณภาพโดยเฉลี่ยถึง 250 ตัว

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคลาแรงส์ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์
  และประสบการณ์ของทีมนักคิดสูตรผสมหลายทีม
  โดยแต่ละทีมมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
  ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน อาทิ ผลิตภัณฑ์ทำความ
  สะอาดผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าตอนกลางวัน
  ผลิตภัณฑ์กันแดด เครื่องสำอาง เป็นต้น

  ทำการตรวจพิสูจน์ย้อนกลับ

  สำหรับวัตถุดิบแต่ละอย่าง การเลือกซัพพลายเออร์จึง
  เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ซัพพลายเออร์แต่ละรายจะได้
  รับการประเมินและตรวจสอบเพื่อรับรองถึงความ
  เอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมงานของซัพพลายเออร์
  ตลอดจนกฎบัตรของคลาแรงส์ ซัพพลายเออร์ต้องแจ้ง
  สถานที่และวันที่ในการรวบรวม หรือเก็บเกี่ยววัตถุดิบ
  ผลกระทบต่อพื้นที่ธรรมชาติ การขนส่ง และการเก็บ
  รักษา นโยบายดังกล่าวนี้ ไม่เพียงแค่ใช้กับวัตถุดิบต่าง ๆ
  เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์
  สำเร็จรูปอีกด้วย

 4. การทดสอบ

  เป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อพัฒนา
  ผลิตภัณฑ์ใหม่

  ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการใช้ที่ปลอดภัย:
  สิ่งสำคัญอันดับแรก

  ข้อมูลเพิ่มเติม >
  ในฝ่ายงานชีวมาตรวิทยาของคลาแรงส์ มาตรการเรื่องประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่มีความเข้มงว
  ดอย่างยิ่ง และการทดสอบความทนของผิวต่อผลิตภัณฑ์มักดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของ
  นักตจวิทยา
  ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวผ่านการทดสอบก่อนการใช้ ในระหว่างที่ใช้ และหลังการใช้ โดยมีการปฏิบัติ
  ตามระเบียบวิธีและเทคนิคอย่างเคร่งครัดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละตัว
  จะมีการขอความคิดเห็นจากอาสาสมัครอย่างน้อย 100 คนที่ผ่านการคัดเลือกอย่างรอบคอบ หาก
  ผลลัพธ์ที่ได้แสดงถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ร่วมกับผลการทนของผิวต่อผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์
  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็จะสามารถก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไป

  วิธีการทดสอบ

  พารามิเตอร์ของผิวแต่ละตัวจำเป็นต้องใช้โครงร่างการ
  ศึกษาและเทคนิคที่เชื่อถือได้ที่ให้ผลลัพธ์ทวนซ้ำและมี
  ความแม่นยำ

  ผลลัพธ์จากหลายประสาทสัมผัส (POLY-
  SENSORIALITY)
  คือสิ่งที่สำคัญ

  ทดสอบด้วยประสาทสัมผัส
  ลักษณะ ความนุ่มนวล สี กลิ่นหอม การลูบไล้ อัตรา
  การซึมซาบ และอื่น ๆ กลุ่มของอาสาสมัครที่ได้รับ
  การฝึกอบรมโดยเฉพาะในการใช้มาตราส่วนการวัด
  ทดสอบ และทดสอบซ้ำกับเนื้อสารจนกว่าจะได้
  ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

  การเฝ้าระวังเครื่องสำอาง เพื่อรับรองความ
  ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

  นี่คือขั้นตอนในการติดตามผลที่ไม่พึงประสงค์ของ
  ผลิตภัณฑ์หลังจากที่วางจำหน่ายในตลาด โดยการร่วม
  มืออย่างใกล้ชิดกับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของคลาแรงส์ ขั้น
  ตอนดังกล่าวนี้ทำให้สามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อ
  ร้องเรียนของลูกค้า (ผ่านการบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย
  อาการ และสภาพลักษณะและอื่น ๆ)

 5. การผลิต

  ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ต่อปี
  ในห้องปฏิบัติการคลาแรงส์

  กระบวนการผลิตที่เข้มงวดเป็นพิเศษช่วยรับประกัน
  คุณภาพที่สมบูรณ์แบบ

  ข้อมูลเพิ่มเติม >
  ผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบตามที่กำหนดในหน่วยการผลิตก่อนที่จะจัดเก็บและจัดส่ง หลังจากผ่าน
  การชั่งน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ก็จะถูกใส่ลงในภาชนะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จำเป็นต้อง
  ดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อให้สอดคล้องกับ 'กรรมวิธี' ที่พัฒนาในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ลำดับ
  การใส่ส่วนประกอบแต่ละตัว อุณหภูมิ ระยะเวลาและความเร็วในการผสม เวลาพัก และอื่น ๆ
  โดยทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติเพื่อผลิตภัณฑ์
  สุดท้ายที่ไร้ที่ติ
  สุดท้ายคือกระบวนการบรรจุหีบห่อซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ โดยต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่อง
  ของการชั่งตวง ปริมาตร ความสามารถในการรีไซเคิลองค์ประกอบทั้งหมด วิธีการขนส่งที่เลือก
  คลาแรงส์มีความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจก

  สมรรถนะในการผลิต

  หน่วยการผลิตมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์
  กว่า 7,000 ตันต่อเดือน โดยภาชนะขนาด 2-5 ตันที่
  บางครั้งใช้เวลาบรรจุ 16 ชั่วโมงต่อวัน และภาชนะ
  ขนาด 5-10 ตันจะถูกสงวนไว้สำหรับการผลิตโลชั่น
  หลังจากขั้นตอนนี้ ผลิตภัณฑ์ 500 กิโลดรัมจะถูกเทใส่
  ภาชนะเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อต่อไป

  การแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยอย่าง
  สมบูรณ์แบบ

  นับตั้งแต่ปี 2008 ห้องปฏิบัติการคลาแรงส์มีพื้นที่ห้อง
  สีขาว ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่เติมผลิตภัณฑ์ลง ภาชนะ
  ภายใต้บรรยากาศแวดล้อมที่มีการควบคุมตามกฎสุข
  อนามัยที่เข้มงวดอย่างมาก กระบวนการนี้ช่วยลดความ
  เสี่ยงจากเชื้อแบคทีเรียและช่วยลดความเข้มข้นของสาร
  กันเสียในผลิตภัณฑ์